Doorlichting Veiligheid/Welzijn op het werk

 

 • Bedrijven die hun veiligheidsniveau meetbaar willen verbeteren en willen weten waar de onderneming staat m.b.t. arbeidsveiligheid
 • Prevadco onderzoekt veiligheidsrisico’s in uw bedrijf en stelt hiervoor veiligheidsmaatregelen voor
 • Prevadco helpt uw onderneming te positioneren conform de eisen van de wetgeving
 • Het opstellen van verschillende documenten: globaal preventieplan, jaaractieplan, arbeidsongevallensteekkaart,..
 • De kennis op het gebied van veiligheid bij werknemers nagaan en indien nodig bewustmaking of opleiding voorzien
 • Observatie van het gedrag van werknemers met het oog op het verbeteren van de werksituatie

 

 

 

Audit van het veiligheidsmanagementsysteem.

 

In deze audit wordt er nagegaan of de procedures van het managementsysteem zoals OHSAS 18001, VCA, BeSaCC in het bedrijf goed zijn ingevoerd. Hierbij hebben wij aandacht voor volgende aspecten:

 • planning: een duidelijke planning wie wanneer wat zal auditeren;
 • voorbereiding: de auditoren nemen alle te auditen procedures grondig door en bereiden vragen/aandachtspunten voor;
 • uitvoering: de auditoren dienen voldoende diepgang in de audit te leggen, voortdurend bewijsmateriaal verzamelen, …enz;
 • rapportering en nazorg: er moet duidelijk gerapporteerd worden naar de verantwoordelijken en de te nemen acties moeten vastgelegd en opgevolgd worden.

 

Uitvoering van audit : veiligheid van werken

 

Bij deze auditvorm ligt de nadruk niet op procedures en systemen, maar wel op de concrete toepassing van de principes van veilig werken. We observeren een werkpost/operator op een bepaald moment, en stellen vast of hij dan veilig en correct werkt of niet.

 

Voor het uitvoeren van veiligheidsaudits hecht Prevadco veel aandacht aan volgende principes:

 • de verbetercyclus: plan, do, check, act;
 • borging en samenhang van processen;
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • feiten en bewijzen.

 

Naast het toetsen op systeemniveau wordt tijdens het veiligheidsvisitatiebezoek ook getoetst op gedragsniveau.

 

 

 

 

 

Wist u dat…

Een veiligheidsaudit uitgevoerd door een externe preventieadviseur van Prevadco resulteert in een neutraal verslag waarin de sterke en zwakke kanten van de onderneming op veiligheidsgebied aan bod komen. Dergelijk verslag kan een grote hulp zijn voor de interne preventieadviseur en voor de hiërarchische lijn om het risicobeheer verder te verfijnen.