Uitvoeren van een risicoanalyse

voldoen aan KB van 27/3/98 betreffende het uitvoeren van risicoanalyses.

  • De risico inventarisatie en evaluatie wordt uitgevoerd door een preventieadviseur niveau 2, een expert op dit gebied van veiligheid en gezondheid. Hij bezoekt de organisatie, neemt interviews af bij verschillende functionarissen en maakt inspectieronden door het bedrijf, waarbij de risico’s op de werkplekken worden beoordeeld. Er wordt onder andere gekeken naar werkplekinrichting, psychosociale arbeidsbelasting, lichamelijke belasting, welzijn, werk- en rusttijden, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, licht, geluid, trillingen, straling, klimaat, transport- en hijsmiddelen, machinepark en vele andere per branche verschillende onderwerpen. Een uitgebreid rapport geeft een overzicht van alle risico’s en de eventueel te nemen maatregelen om deze te verminderen of de situatie te verbeteren.
  • Per machine of activiteit kan een afzonderlijke risicoanalyse gemaakt worden. Hierbij wordt vastgelegd welke P.B.M. er dient gedragen te worden voor die betreffende activiteit of tijdens gebruik van die betreffende machine. Alsook worden per machine of handeling de belangrijkste veiligheidsinstructies opgemaakt.
  • Dit rapport kan als basis dienen voor het opstellen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan