Disclaimer Prevadco BVBA

Prevadco BVBA neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Prevadco BVBA heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

De teksten, afbeeldingen en logo’s, hierna te noemen merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn eigendom van Prevadco BVBA. Deze afbeeldingen en logo’s mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prevadco BVBA op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen

door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot

betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een

verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. Alle

klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de

rechtbanken van Hasselt en het Vredegerecht van Neerpelt behoren.